Кишкань Ю.В.

Соціальний потенціал профільної школи

(матеріал до виступу на круглий стіл «Соціалізація учнівської молоді в сучасному освтіньому просторі»)

Мета: визначення шляхів формування готовності учнів до усвідомленного, відповідального життєвого вибору, здатності адаптуватися до змін у соціумі

Сучасний світ повний змін – змінюється карта світу, суспільні відносини будуються на нових принципах, реформуються економічні системи, розширюється картина світосприйняття… У таких умовах система освіти не може залишатися індифірентною до змін. Перед школою і педагогами ставляться нові завдання. Виникає необхідність перестановки акценту зі знань спеціаліста на його людські, особистісні якості, які постають водночас і як ціль, і як засіб його підготовки до майбутньої професійної діяльності. Вибір майбутнього фаху стає однією з найскладніших та найважливіших проблем, яка постає перед учнем старшої школи.

Аналіз обраних нижньосірогозькими випускниками 2012 року професій встановив, що лише 54 % випускників мають шанс влаштуватись в районі за фахом після закінчення навчання, та й то, за висновком спеціалістів Нижньосірогозького Центру зайнятості, вакансій за обраними спеціальностями набагато менше, ніж очікуваних фахівців відповідних сфер. Дане протиріччя між очікуваннями суспільства та вибором старшокласників сприяло вибору теми експериментальної роботи школи : «Формування компетентної особистості учня в умовах профільного навчання», оскільки компетентність є тією панівною особистісною характеристикою, яка визначає у старшокласника вміння контактувати з суспільством, встановлювати відповідність своїх здібностей, схильностей і набутих навиків до домагань, прагнути до професійного самовдосконалення.

Процес засвоєння індивідом певних соціальних ролей , особистісних якостей на різних етапах її існування визначається поняттям „соціалізація”. Одним з головних періодів соціалізації є навчально-виховний процес у школі, адже навчання в школі – це не лише здобуття елементарних знань, а й самовиховання особистості, взаємодія з колективом, керівництвом, вміння вирішувати складні життєві ситуації.

Кожен етап у школі пов'язаний з певним етапом входження дитини у соціум, що ставить перед школою різні завдання.

Старша школа – профільна - припадає на період, коли учень усвідомлює себе повноцінним субєктом суспільного життя, формується здатність особистості до рефлексії, критичного мислення, творчої уяви, вміння проектувати власну життєдіяльність.

Вони реалізуються наступними шляхами –

· через інваріантний (освітні предмети рівня стандарту, академічного та профільного) компонент освіти

· варіативний (елективні курси, факультативи, гуртки) компонент освіти,

· виховну роботу (яка обовязково включає профорієнтацію учнів)

· і психологічний супровід (анкетування, індивідуальні бесіди).

У 2012/2013 навч.році на базі школи існували математичний (11-Б), екологічний (10-А) та технологічний (10-Б, 11-А) профілі. У 2013/2014 навч.році зявився філологічний профіль (укр.філологія).

Викладання предметів у профільних класах передбачає розвиток суб'єкт - суб'єктних відносин за такими ознаками:.

- визнання учня основною цінністю всього освітнього процесу;

- перехід від авторитарного управління до співпраці і взаємодопомоги , тому що у колективній діяльності кожен бере участь у вирішенні обговорюваної проблеми і знаходить свої способи вирішення завдання , адекватні своїм нахилам , інтересам , індивідуальному темпу розвитку;

- реалізація мети освіти за допомогою виявлення суб'єктного досвіду учня і узгодження його з суспільно- виробленим і соціально значущим досвідом.

Отже від уроку в профільних класах вимагається –

· створення умов самовираження, самореалізації , самостійності кожного учня ;

· розкриття і максимальне використання суб'єктного досвіду дитини;

· стимулювання школярів до використання різноманітних способів виконання завдань без остраху помилитися ;

· застосування активних форм спілкування ( діалог , обговорення , аргументація , дискусія , дебати )

Серед методів профільного навчання особливе місце мають займати проектування як основний вид пізнавальної діяльності, самостійне вивчення різних джерел інформації, семінари, дискусії, творчі зустрічі.

Уроки в системі профільного навчання підпорядковуються виявленню досвіду школярів по відношенню до викладеного вчителем змісту. У цих умовах учні не просто слухають вчителя або один одного, а постійно співпрацюють у режимі діалогу, дискусії або дебатів, висловлюють свої думки, обговорюють те , що пропонують однокласники , відбирають за допомогою вчителя той зміст, який закріплено науковим знанням . Учні не просто засвоюють готові знання , а усвідомлюють, як вони отримані, чому в їх основі лежить той чи інший зміст, якою мірою вони відповідають не тільки науковому знанню, а й особистісно - значущим цінностям. За цих умов навчання стає особистісно-значущим.

У Нижньосірогозькій ЗОШ вчителі, які викладають у профільних класах, використовують тренінгові вправи і залучають учнів до наукво-дослідницької діяльності, активно впроваджують ІКТ, учні під час занять створюють мультимедійні презентації, формулюють задачі.

З метою диференціації та індивідуалізації профільної освіти за рахунок варіативної складової навчального плану розширено кількість елективних курсів. У 2013-2014 н.р. учням допрофільних та профільних класів запропоновано розширити та поглибити свої знання на таких курсах як: «Людина і світ професій», «Корисні навички», «Адаптаційна фізіологія тварин і людини», «Діалог», «Раціональні функції», «Власна справа», «Основи споживчих знань», «Захисти себе від ВІЛ», «Громадянська освіта: основи демократії», «Хімія і довкілля», «Життєва компетентність особистості».

Встановити рівень власних навчальних досягнень, співставити їх з загальноприйнятими стандартами і на їх основі переглядати, перенаправляти та удосконалювати власну діяльність допомогає учням безоціночна технологія «портфоліо», впроваджена в навчально-виховний процес Нижньосірогозької ЗОШ згідно Положення про портфоліо, затверджене на засіданні МО класних керівників (06.11.2012р.). Вже на кінець навчального 2012\13 н.р. можна було говорити про перші позитивні результати – учні, особливо середньої ланки, зацікавились його веденням. У 6-7-8 класах діти стали із задоволенням брати додаткові завдання (напр. написання рефератів, доповідей), приймати участь у міжнародних, всеукраїнських, предметних конкурсах, олімпіадах, захисті науково-дослідницьких робіт при МАН Херсонського обласного відділення – тобто робити все, щоб наповнювались розділи «Портфель досягнень» та «Портфель документів».

У сучасних умовах для формування спрямованості старшокласників на майбутній професійний успіх і його реалізацію у навчально-виховній роботі старшої школи Н-Сірогозька ЗОШ опирається на такі концептуальні засади:

1. організація інформаційного середовища

· створено інформаційний стенд «Для випускників та їх батьків» про заклади професійно-технічної та вищої освіти (інформаційні листівки «Як правильно обирати професію», «Правильний та неправильний шляхи вибору професії», «Особливості навчання на очному та заочному відділеннях», агітаційні матеріали ПТНЗ та ВНЗ регіону),

постійно оновлюється профорієнтаційний стенд «Молодь на роздоріжжі» з інформацією про сучасні професії та стан на ринку праці (інформаційні листівки: Чим відрізняється «професія» від «спеціальності», 10 міфів про вибір професії, «Наймодніші» професії, Професії, які переживуть та не переживуть кризу, Професії сільського господарства, Найстресовіші жіночі професії, Найстресовіші чоловічі професії, Історична популярність різних професій у гендерному аспекті, Архітектор, Автослюсар, Автомеханік, Геолог, Юрист, Кухар, Квіткар, Квітникар, Озеленювач, Кранівник , Флорист, Тесляр, Столяр );

· створено класні інформаційні куточки «У світі професій»

· створено банк ВНЗ та ПТНЗ регіону (Херсонщини та Мелітополя);

2. співпраця з міською службою зайнятості ( зі Службою зайнятості було підписано двосторонню угоду (від 25.02.2012)).

3. інформаційно-просвітницька робота з батьками (під час батьківських зборів у профільних та допрофільних класах (9-і кл. – 24.10.2012, 11-і кл. – 15.01.2013) було організовано зустріч батьків з психологом, працівниками Центру зайнятості населення, заступниками директора)

4. співпраця з міжшкільним навчально-виробничим комбінатом (допрофесійна підготовка на спеціальності «швачка» та «водій»);

5. включення у зміст навчальних та профільних предметів інформації профорієнтаційного характеру;

6. психологічний супровід вибору старшокласниками професії

· (проведені шкільним психологом анкетування та діагностика професійних намірів старшокласників;

· психологами-тренерами психологічного центру «Райдуга» та Херсонського обласного центру «Успішна жінка» проведені профорієнтаційні тренінги «Моя майбутня професія» (10-і кл – 22-23.10.2012, 11-і кл – 21-22.03.2013) та «Самовизначення у світі професій» (9-і кл – 23.10.2012),

· організовано профорієнтаційні уроки з психологом та спеціалістом з профорієнтації Центру зайнятості населення Стовбун О.В. та Демяненко Є.В.: 9-і кл (09.10.2012, 12.02.2013), 10-і кл (16.10.2012, 29.01.2013, 05.02.2013), 11-і кл ((18.10.2012, 15.01.2013, 22.01.2013);

7. виховна робота

· (на класних годинах введено «Профорієнтаційну хвилинку», під час якої учні інформують своїх однокласників про одну з професій;

· у плани виховної роботи класними керівниками введені профорієнтаційні заходи:

1-4 кл – виховні години «Професії моїх батьків» (1-А та 1-Б), «Усі професії потрібні, усі професії важливі»(3-А), конкурс малюнків «Моя майбутня професія» (4-А та 4-Б), спільно з бібліотекарем Куцою Т.І. проведено заходи «Землю прикрашає сонце, а людину - праця» (2-А), «Праця годує, а лінь марнує»(3-Б);

5-9 кл – виховні години «Цінуймо хліб», «Вчись учитись, щоб уміти трудитись» (5-А), «Подарунок своїми руками» (5-Б), «Як навчитись цінувати і розраховувати свій час?», «Мої обовязки в родині» (7-Б), «Цікавий світ професій» (8-А), «Освіта – шлях до майбутньої професії» (8-Б), «Основи економії та барежливості» (9-А та 9-Б), бібліотечний десант «Книга скаржиться!Книга дякує!» (5-Б), усний журнал «Скільки у світі професій»(6-А), виставка «Трудова біографія моєї родини» (спільний захід 6-Б та 7-А), презентація «У світі професій» (8-Б, авт.Зінченко Т.Л.) , анкетування «Допоможемо вибрати професію» (7-Б), тест «Визначення нахилу до певного типу професії» (8-А), спільний захід разом з вчителем правознавства Дєжкіною О.В. «Підліткова праця: правознавчий аспект» (9-А та 9-Б) ;

10-11 кл – виховні години «Я обираю своє майбутнє!» (10-А), «Коли робота приносить радість» (10-Б), мультимедійна презентація «Перспективні професії нашого краю» (11-А та 11-Б , авт.Кишкань Ю.В. ), самопрезентування «Моя улюблена професія»(10-Б), «Ким я хочу стати» (10-А), анкетуванння «Чи готовий я до вибору професії» (11-А, 11-Б)

· проведено ряд конкурсів, спрямованих на поглиблення інформаційної змістової профорієнтації:

ü Пісні, де згадуються професії.

ü Професії, повязані із сільським господарством

ü Конкурс газет про професії

ü Професії на літеру «В»

ü Які ти знаєш спецальності професії «кухар»?

ü Загадки про інструменти професії «тесляр»

ü Чим відрізняється «квіткар» від «квітникаря»?

ü Фотозагадки (людина якої професії зображена на фото?)

ü Професії ,повязані з виготовленням одягу

ü Презентація власних віршів про професію

ü Найактуальніші професії Нижньосірогозького ринку праці

ü Ребуси про професії

ü «Найжіночніші»професії

ü Упізнай професію за описом

ü Конкурс загадок-описів про професію ;

· збірна команда учнів прийняла участь у змагально-мотиваційному конкурсі «Знайди себе у світі професій» (08.11.2012), де зайняли ІІ місце серед шкіл району;

· учні 8-х класів прийняли участь у спільному проекті бібліотек Херсонщини з Центром зайнятості «ПрофіСтарт: юні обирають майбутнє» (2012-2015рр.), який ставить на меті ознайомлення учнівської молоді з перспективними професіями рідного краю.

8. зустрічі з представниками різних професій (міліціонер, пожежник, бібліотекар, перукар, продавець, водій, журналіст, фотограф, лікар, медсестра, фельдшер);

9. проведення факультативів у профільних класах з профорієнтації («Людина і світ професій»);

10. плануємо налагодити співпрацю з різними ВНЗ та ПТНЗ регіону.

Т.ч. можна говорити про те, що профільне навчання приховує в собі багато шляхів та можливостей соціалізувати дитину. І як цього досягти – залежить від нас,вчителів, та від нашої співпраці з учнями. Наша мета – щоб дитина росла щасливою, а отжде знайшла своє індивідуальне місце в соціумі.

Кiлькiсть переглядiв: 385

Коментарi

  • Eugenepl

    2015-06-08 15:30:33

    [url=http://satinet.info/horizons-2/]хороктеристика спутника горезонт2[/url] Наш вебресурс является исключительно информационным ресурсом, где интересующийся пользователь может узнать актуальные новости из мира спутникового Интернета и ТВ в России. Наш сайт поведает обо всех новостях и событиях в области спутникового Интернета и ТВ, произошедших как в нашей стране, так и за её рубежом. На страницах нашего сайта можно узнать также о зонах покрытия российских спутников и о рейтинговых показателях российских провайдеров, о оборудовании для спутникового тв и интернета, а также свежих версиях прошивок тюнеров...

Новини

Календар

Попередня Липень 2020 Наступна
ПВСЧПСН
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031