Інноваційні форми роботи шкільної бібліотеки з читачами

Автор - шкільний бібліотекар Куца Т.І.

Актуальною проблемою є впровадження в роботу бібліотек новітніх інформаційних технологій

Сьогодні в Україні йде процес становлення нової системи освіти й виховання, зорієнтованої на входження у світовий освітній простір. У цих умовах бібліотекарю необхідно орієнтуватися в широкому аспекті інноваційних технологій, ідей, напрямків.

Відповідно до статті 19 закону України «про освіту» одним з учасників навчально-виховного процесу є бібліотекар, тому й зусилля бібліотеки спрямовані на те, щоб знайти, підтримати, розвити в учнів кращі людські якості, закласти механізм самореалізації, саморозвитку, самовиховання. У роботі бібліотеки виділяються масові, групові й індивідуальні форми. Найбільш діючим засобом у роботі шкільної бібліотеки є проведення масових заходів.

Розвиток новітніх технологій викликає нові проблеми, пов'язані з використанням інформації. Основна вимога до масової роботи - чітка організація об'єднання читачів одного віку.

У сучасних умовах основними завданнями шкільної бібліотеки є:

- сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу;

- виховувати у школярів культуру, національну свідомість, шанобливе ставлення до книги як го­ловного джерела знань;

- забезпечувати ріст професійної компетентності педагогічних кадрів;

- сприяти різними формами і методами бібліотечної роботи самоосвіті учнів і педагогів, забезпеченню літературою їхніх культурних потреб;

- підносити на якісно новий рівень бібліотечну справу.

- Шкільна бібліотека має утвердитись як центр духовного становлення особистості, духовної куль­тури школярів, формування духовних ціннісних орієнтацій через засвоєння надбань вітчизняної і світової культури. Сьогодні навчально-виховний процес спрямований на виховання учня - суб'єкта культури і власної життєтворчості. Школа має за­безпечити духовний розвиток і саморозвиток осо­бистості, навчити вихованців мистецтву жити і технологіям життєтворчості. І в цьому процесі найактивнішу участь має взяти шкільна бібліотека.

- Бібліотека повинна акцентувати увагу педагогів на нових методичних доробках, розробках, ідеях, концепціях щодо навчання і виховання підростаю­чих поколінь з орієнтацією на формування гро­мадських якостей особистості, гуманістичні ідеали і вселюдські морально-етичні цінності.

Масова робота передбачає використання різних форм пропаганди книги при роботі з учнями середніх і старших класів: книжкові виставки, бесіди, огляди для учнів початкових класів, літературні конкурси, ігри-презентації книги, брейн-ринги, експрес-інформації, конференції, прес-діалоги, читацькі олімпіади й т.п..

З метою формування чітких читацьких інтересів, свідомої потреби користувачів у систематичному читанні бібліотека школи практикує різні активні форми роботи.

/Files/images/syyjdfwsz.jpg

Інновація - це процес створення й впровадження нових засобів для рішення тих методів у бібліотечній роботі, які дотепер здійснювалися по-іншому. Шкільна бібліотека - це фундамент освіти й самоосвіти, скарбниця людських знань.

Зміна цілісних орієнтирів шкільної освіти вимагає перебудови всіх складових компонентів сучасної школи. Серед них шкільна бібліотека як обов'язковий структурний підрозділ загальноосвітнього навчального закладу займає особливе місце. Всі стратегічні освітньо-виховні завдання, які слід вирішувати національній школі, трансформуються в завдання й діяльність шкільної бібліотеки.

Кардинально змінюється і роль бібліотекаря в школі: від працівника, який рекомендує гарну книгу і видає її учням, до спеціаліста в галузі но­вих інформаційних технологій, здатного співпра­цювати з учителями в питаннях системного підхо­ду до роботи з інформацією з навчальних пред­метів, щоб із перших років навчання в школі по­шук і отримання інформації стали б повсякденною потребою учнів.

Бібліотека здійснює інформаційну підтримку навчальної та освітньої діяльності, а також вико­нує інформаційно-консультативну та інфор­маційно-координаційну функції, спрямовані на вчителя, родину та інші заклади культури та освіти. Підвищити якість навчально-виховного процесу не можна без підвищення теоретичної, професійної, загальнокультурної підготовки всіх учителів. Це і є для шкільної бібліотеки орієнти­ром у визначенні завдань інформаційного обслуго­вування педагогів.

Робота шкільної бібліотеки спрямована на рішення таких завдань, як:

впровадження новітніх форм і методів роботи; виховання в учнів інформаційної культури; любові до книги, розвиток пізнавальних інтересів і здібностей; виховання поважного відношення до бібліотеки.

Популяризація літератури з метою забезпечення інформаційних потреб учнів здійснюється за допомогою проведення різних масових заходів.

/Files/images/форми роботи.png

Робота по популяризації книжкового фонду, вихо­вання бережливого ставлення до книги, до шкільного підручника проводиться шкільною бібліотекою в ході проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу «Живи, книго!» Бібліотекар працює в тісній співдружності із учнями, адміністрацією школи. У пла­нах роботи передбачена робота з учнями щодо збереження підручників, з виховання у них любові до книги.

Це питання розглядається на засіданнях педрад, батьківських зборах. У кожному класі є учні, які відповідальні за збереження підручників, і регуляр­но перевіряють їх стан, роблять відповідні записи, виставляють оцінки. Організовано проходить у школі акція «Подаруй свою улюблену книгу бібліотеці», у ході якої до бібліотеки надійшла чима­ла кількість книг.

Діяльність бібліотеки спрямована на інформаційне забезпечення педагогічного колективу, учнів, батьків, знаходження знань школярами, виховання гармонійної, моральної особистості. Бібліотекар регулярно доводить до членів педагогічного колективу інформацію про надходження в бібліотеку методичних видань, підручників, художньої літератури й інформації, що цікавить їх, на електронних носіях. Вчасно забезпечує необхідною літературою на допомогу педагогам для проведення шкільних акцій і заходів.

Учні мають можливість безкоштовно користуватися всесвітньою мережею Інтернет, для роботи в якій обладнаний один з кабінетів школи. У перспективі можливістю виходу у всесвітню мережу Інтернет будуть володіти всі учні в приміщенні шкільної бібліотеки.

Фонд школи постійно поповнюється науково-популярними,

методичними, суспільно-політичними періодичними виданнями,

кількість яких більше 250.

Проводяться бібліотечні уроки на такі теми:

«Правила поводження з книгою»

«Як роблять вашу книгу»

«Історія виникнення книги».

«Як побудована книга».

«Каталоги і картотеки шкільної бібліотеки»

«Енциклопедії і довідники».

У бібліотеці постійно діє куточок «Друзі книги». Тут розміщено «Поради шкільного бібліотекаря читачам-школярам» про те, як берегти книги, як правильно їх ремонтувати.

Серед учнів п'ятих класів було проведено конкурс «Моя закладинка найкраща». На початку навчаль­ного року пройшли бесіди з історії книги та книгод­рукування, присвячені Всеукраїнському дню бібліотек. Кожного року традиційно проводиться посвята в читачі.

Поруч із традиційними формами роботи у виховному процесі використовуються нові:

- година книголюба;

- бібліотечний лабіринт;

- літературні подорожі;

- конкурси уважних і начитаних;

- конкурси бібліографічних ерудитів;

- вернісажі літературних героїв;

- інтегровані бібліотечні уроки;

- читацькі олімпіади:

- бібліотечні ігри (пошуки, подорож, лабіринти, віртуальні вікторини, бібліографічні екскурсії).

Літературні ігри активізують читання школярів, стимулюють їхнє звертання до художньої, науково-пізнавальної, довідкової літератури, підсилюють сприйняття, формують художні й эстетичні смаки, поглиблюють звичку до самостійної роботи із книгою, розвивають логічне мислення.

В кожному класі початкової школи література використовується при проведенні бібліотекарем бібліотечних уроків. Діти активно користуються обмінним фондом, використовують його в навчальному процесі, а також у вільне від навчання час для поліпшення навичок швидкого читання.

Всі заходи не просто мають нові назви, вони проводяться з використанням інтерактивних методів і форм роботи.

Книжкові виставки ми оформляємо, супроводжуючи їхніми назвами, які містять у собі проблему, питання, змушують замислюватися, викликають внутрішній діалог.

Гра «Книговорот» (день обміну учнів книжками), «Товар обличчям » (розгорнути книгу на цікавій сторінці), виставка «Глибина науки творча й живаючи», де розміщено звернення та запитання до читачів, на які можна відповісти, тільки прочитавши книгу, – ці й інші заходи сприяють формуванню інформаційної культури читача.

Під час організації масових заходів проводяться не тільки огляди літератури біля книжкових виставок, але й гра «Як я знаю свою бібліотеку, що можу запропонувати для покращення її роботи ?» (принципи зворотного зв’язку)

Питання до гри різноманітні:

- Назвіть книжкові виставки, які розміщені в бібліотеці;

- Які картотеки й каталоги має бібліотека?

- Якими ви користуєтеся?

- Що нового ви побачили в бібліотеці на цьому тижні?

Таким чином, відбувається взаємодія, у результаті якого людина не тільки підвищує свій інтелектуальний рівень, але й стає духовно збагаченою особистістю.

Бібліотекар постійно працює над підвищенням свого фахово­го рівня, займається самоосвітою, слідкує за новина­ми, що з'являються у журналі «Шкільний бібліоте­кар», газетах «Освіта України», «Урядовий кур'єр». Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України.

Сьогодні в бібліотеку приходять не тільки за книгою або інформацією, а й заради спілкування, для відтворення щиросердечного комфорту. Бібліотека - це місце, куди приходять за допомогою й підтримкою.

Шкільна бібліотека активно співпрацює з муніципальною бібліотекою району для дорослих, а також з бібліотекою для дітей. Регулярно проводяться спільні заходи та екскурсії.

Позитивною рисою інновацій у роботі шкільної бібліотеки є те, що вони не тільки сприяють популяризації фондів шкільної бібліотеки, а задовольняє читацькі інтереси різних вікових груп школярів.

Успіх у впровадженні інноваційних технологій у бібліотеці безпосередньо залежить від особистості бібліотекаря, його творчого потенціалу, готовності до безперервної самоосвіти, здатності до гнучкого соціально-педагогічного мислення.

Кiлькiсть переглядiв: 5308

Коментарi

Новини

Календар

Попередня Липень 2020 Наступна
ПВСЧПСН
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031