Бібліографічний каталог літератури з теми:«Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі»

 1. Алєксєєнко, Т. Виховний потенціал шкільного середовища і доброчинної групової діяльності школярів / Тетяна Алєксєєнко // Шкільний світ. - 2012. - N 46. - С. 3-7.
 2. Баханов К.О. Методичні основи вивчення полі культурності на уроках історії. – Історія та правознавство – 2012 р., №9.
 3. Баханов К.О. Нищета В.А. Життєтворчі проекти в навчанні історії України. – Харків: Основа – 2008.

4. Бикметов Е.Ю. Взаимодействие семьи и школы в социализации индивида / Е.Ю. Бикметов // Социол. исслед. – 2007.– № 9.– С. 86–92.

 1. Близнюк В.І. Соціалізація учнів у процесі вивчення правознавства / В. І. Близнюк // Історія та правознавство (Осн.). - 2011. - N 1. - С. 2-3.

6. Богдановська О.В. Засвоєння соціальних норм як складова шкільної соціалізації / О.В. Богдановська // Педагогіка і психологія. – 1999. – № 4.– С. 98–104.

7. Богуславский М. О профессиональной социализации молодежи / Михаил Богуславский, Владимир Лизинский // Родит. собрание. – 2003. – № 4.– С. 13–20.

8. Булгакова В.А. Роль проблемно–політологічного навчання у формуванні соціально–адаптованої особистості / В.А. Булгакова // Історія України. – 2006.– Січ. (№ 1).– С. 8–13.

 1. Борисов, В. В. Проблеми підвищення рівня адаптації молоді до праці в сучасних умовах / В‘ячеслав Вікторович Борисов, Яна В’ячеславівна Бобилева // Педагогічний альманах. - 2012. - N Випуск 16. - С. 207-213. - Бібліогр.: 2 назви. - Бібліогр.: 2 назви

10. Васьков Ю. Соціалізація учнів 1–11 класів засобами фізкультурної освіти / Ю. Васьков // Завуч. – 2004. – Квіт. (№ 10).– С. 29–30

 1. Вершловский С.Г. Функциональная грамотность выпускников школ / С.Г. Вершловский, М.Д. Матюшкина // Социол. исслед. – 2007.– № 5.– С. 140–144.
 2. Волканова, В. Робота соціального педагога з "ризовими сім’ями" та дітьми групи "ризику" / Валентина Волканова // Соціальний педагог (Шк. світ). - 2012. - N 1. - С. 10-17.
 3. Говорун Р. Формування соціально зрілої особистості / Р. Говорун, Н. Дроздова // Відкритий урок. - 2012. - N 5. - С. 31-38.

14. Голиков Н.А. Школа как пространство социального партнерства / Н.А. Голиков // PR в образовании. – 2005. – № 3.– С. 10–17

15. Голованова Н. Социализация младших школьников: педагогическая реальность и забота воспитателя / Н. Голованова // Воспитание школьников. – 2003. – № 4.– С. 2–7.

16. Гришпун С.С. Подготовка учащихся к жизни и труду в школах Швеции / С.С. Гришпун // Педагогика. – 2007.– № 3.– С. 71–79

17. Давыдова В. Через игру к социализации личности / В. Давыдова // Воспитание школьников. – 2001. – № 9.– С. 30–32.

18. Данилюк А.Я. Воспитание и социализация младших школьников / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков // Педагогика. – 2009.– № 5.– С. 7–27.

 1. Денисенко М.В. Учнівські компетентності під час вивчення української мови, літератури та народознавства. – 2011, №30.

20. Дементьева И. Степень социальной ответственности подростков в полной и неполной семьях / И. Дементьева, Н. Зубарева // Воспитание школьников. – 2003. – № 10.– С. 13–17

 1. Дмітрієва О.А. Психологічні механізми формування компетентності саморозвитку учнів. – Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2010 р., №4.
 2. Доровских, Людмила Володимирівна.
 3. Самоопределение старшеклассников в условиях современного школьного пространства / Л.В. Доровских // Таврійський вісник освіти. - 2011. - N 1. - С. 232-239. - Бібліогр.: 5
 4. Дубинка Л. Ф. Шляхи соціалізації особистості в "Школі майбутнього" / Л. Ф. Дубинка // Світ виховання. - 2011. - N 5. - С. 14-18.
 5. Єрмакова І.Г., Ковганич Г.Г. Соціальна і життєва практика учнів 12-річної школи. – Х.: основа – 2008.

26. Завацька Л.М. Особливості детермінантного впливу молодіжної субкультури на социалізацію учнівської молоді / Л.М. Завацька // Практ. психологія та соц. робота. – 2009.– № 6.– С. 62–64.

27. Зарецкая И. Цель воспитания – личность, готовая к взаимодействию со средой / И. Зарецкая // Директор шк. (Россия). – 2003. – № 1.– С. 33–41.

 1. Захарова О.В. Самоосвітня компетенція учнів: теорія й практика. – Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011, №32.

29. Иваницкая Е. Любишь тратить? Люби и зарабатывать!: Особенности амер. трудового воспитания / Елена Иваницкая, Ирина Хоменко // Первое сент. – 2004. – 17 февр. (№ 13).– С. 8.

30. Ильина Т.А. Формирование мировоззрения и социализация личности / Т.А. Ильина // Школа. – 2000. – № 5.– С. 38–39.

 1. Іпатов Е.Ф., Левківський К.М., Павловський В.В. Соціальна психологія. – К., 1997.

32. Исламова З.Б. Самоутверждение подростков в процессе воспитания и обучения / З.Б. Исламова // Педагогика. – 2009.– № 7.– С. 62–67.

33. Ігнатюк О. Рольова гра як метод соціалізації учнів / Олена Ігнатюк // Історія в шк. – 2003. – № 3.– С. 46–47.

 1. Калошин В.Ф., Гоменюк Д.В. Розвиток творчості учнів. – Харків: основа, 2008.

35. Каргина М. Проблема социализации подростка / М. Каргина // Воспитание школьников. – 2003. – № 4.– С. 56–58.

 1. Козир М.В. Формування комунікативних умінь учня: навчаємо аргументації: - Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011, №32.
 2. Корінько Л.М. Роль критичного мислення у формуванні учнівських компетенцій. – Харків: Основа, 2010.
 3. Кравченко, Т. Особливості соціального становлення молодших школярів, підлітків, старшокласників / Тамара Кравченко // Класний керівник. - 2012. - N 15/16. - С. 25-34.

39. Климин С.В. Содержание и методы объективной оценки формирования социальной компетентности в воспитании школьников–подростков / С.В. Климин // Мир психологии. – 2008.– № 3.– С. 149–158.

40. Лаврентьєва Г. Партнерське спілкування – школа соціалізації / Г. Лаврентьєва // Дошк. виховання. – 2000. – № 12.– С. 4–5.

41. Лавриненко Н. Педагогічне осмислення проблем соціалізації шкільної молоді у Франції / Н. Лавриненко // Шлях освіти. – 2000. – № 4.– С. 20–23.

42. Лавриченко Н. Соціалізація молоді: перспективи сім’ї та школи / Наталія Лавриченко // Директор шк. – 2003. – Жовт. (№ 39).– С. 1, 3–4.

43. Лавриченко Н. Соціалізуюча робота з учнями в західноєвропейських закладах шкільної освіти / Н. Лавриченко // Шлях освiти. – 2005.– № 3.– С. 13–18.

44. Литовченко О. Соціалізація особистості в європейському контексті / Олена Литовченко // Шлях освіти. – 2001. – № 4.– С. 22–25.

45. Мильман А.М. Формирование экономических понятий как условие социализации личности / А.М. Мильман // Преподавание истории в шк. – 2001. – № 1.– С. 55–58.

 1. Миронюк С.В. Компетентнісний підхід, у навчанні української мови і літератури. – Вивчаємо українську мову та літературу. – 2007, №29.
 2. Моісеєнко, К. Професійна діяльність методиста із соціальної роботи / Катерина Моісеєнко // Методист. - 2012. - N 3. - С. 57-79.
 3. Мундур В.Б. Нестандартність мислення в мовно-літературній освіті учнів. – Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012, №8.
 4. Назаренко, Л.М. Роль соціального впливу на формування ціннісних установок особистості / Людмила Миколаївна Назаренко // Педагогічний альманах. - 2012. - N Випуск 13. - С. 249-253. - Бібліогр.: 6 назв. - Бібліогр.: 6 назв

50. Муратова Л.М. До соціалізації особистості через навчання ділових жанрів / Л.М. Муратова // Упр. шк. – 2004. – Листоп. (№ 33).– С. 24–30.

51. Осадчий І. Структурно–рівнева соціалізація особистості, або Про пісню, яка стала народною / Іван Осадчий // Освіта. – 2003. – 11 – 18 черв. (№ 27).– С. 5.; 25 черв. – 2 лип. (№ 30).– С. 9.; 2 – 9 лип. (№ 31).– С. 7.

52. Остапйовський І.Є. Етапи соціалізації особистості та соціалізація молодшого школяра / І.Й. Остапйовський, Т.П. Остапйовська // Соц. робота в Україні: теорія і практика. – 2003. – № 2.– С. 27–33.

 1. Перевозник В. Технологія формування соціальних груп компетентностей учнів. – Завуч. – 2009, №2.

54. Пилипенко В. Система соціалізації учнів / В. Пилипенко // Завуч. – 2004. – Квіт. (№ 11).– С. 17–20.

55. Пилипчатина Л.Н. Личность учителя в социализации школьников / Л.Н. Пилипчатина // Школа ХХI века – школа самореализации личности: Программа и материалы XI науч.–практ. конф. учителей, работающих в системе непрерыв. образования, 3 апр. 2004 г. / Харьк. обл. гос. админ., Нар. укр. акад.– Х., 2004.– С. 50–52.

 1. Піддячий, М.І. Теоретичні засади соціально-професійної орієнтації учнів / Мікола Іванович Піддячий // Педагогічний альманах. - 2012. - N Випуск 14. - С. 10-15. -

57. Подобед С.О. Модель школьного самоуправления как один из способов профилактики безнадзорности, правонарушений, наркомании, повышения социальной компетентности учащихся / С.О. Подобед // Кл. рук. – 2002. – № 8.– С. 30–35.

58. Пожидаєв І.В. Соціальна адаптація гімназистів до умов сучасності / І.В. Пожидаєв // Практ. психологія та соц. робота. – 2008.– № 10.– С. 39–45.

59. Проблемы воспитания и социализации // Упр. шк.: Прил. к газ. "Первое сент.". – 2000. – № 41.– С. 11.

 1. Радул, В. Соціальна зрілість як вершина акмеологічного розвитку особистості / Валерій Радул // Рідна школа. - 2011. - № 3. - С. 15-20. - Бібліогр.: 21 назв..
 2. Ралькіна С.М. Комунікативні компетенції учнів на уроках мови та літератури. – Вивчаємо українську мову та літературу – 2007 р. №34.
 3. Родигіна І.В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання. – Х.: Основа – 2005.
 4. Родигіна І.В. Формування основних груп компетентностей учнів: можливості продуктивного навчання – Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004, № 2-3.

64. Рогачева С.Н. Влияние самопонимания на динамику развития самостоятельности младшего школьника в процессе социализации / С.Н. Рогачева // Мир психологии. – 2002. – № 2.– С. 127–135.

 1. Роль школи у соціалізації дітей // Класний керівник. - 2012. - N 15/16. - С. 35-46.
 2. Романовська, Д. Психологічна картина причин та наслідків соціальної і шкільної неадаптованості / Діана Романовська, Лілія Боярин // Соціальний педагог (Шк. світ). - 2012. - N 9. - С. 15-21.

67. Саламан Т. Учнівське самоврядування / Т. Саламан // Директор шк. – 2001. – № 20.– С. 5–6

 1. Самара Г. Дети в обществе риска: социализация и адаптация / Г. Самара, М. Ноготкова // Alma mater (Вестн. высш. шк.). – 2006.– № 11.– С. 41–47.
 2. Самоформування дитини в соціопросторі = Загальні теоретичні засади щодо самоформування як психолого-педагогічної проблеми // Позакласний час. - 2011. - N 7. - С. 27-40. - Продовження в наступному номері (Досвід)

70. Селевко Г. Концепция самовоспитания школьника / Г. Селевко // Воспитат. работа в шк. – 2004. – № 1.– С. 40–44.

71. Семенов Г. Социализация, воспитание, развитие: Какой смысл вкладывает в эти понятия современная наука / Г. Семенов // Воспитание школьников. – 1999. – № 6.– С. 2–7.

 1. Семеркова Л.Г. Формування ключових компетентностей учнів на уроках літератури шляхом використання інноваційних технологій. – Зарубіжна література. – 2009 р. №6.
 2. Симонова Г.И. Педагогическое сопровождение социальной адаптации школьников / Г.И. Симонова // Педагогика. – 2005.– № 1.– С. 34–40.
 3. Стадник О.Г. Рольові ігри у процесі підготовки старшокласників до виконання соціальних ролей у суспільстві / О. Г. Стадник // Географія (Осн.). - 2012. - N 13/14. - С. 74-79.

75. Телегин М.В. Воспитательный диалог как средство социализации детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста / М.В. Телегин // Нач. шк. плюс До и После. – 2002. – № 12.– С. 17–22.

 1. Тімченко С. Формування комунікативних компетентностей учнів за допомогою технології розвитку критичного мислення. – Українська мова та література. – 2009, №11.
 2. Ткачова Л.П. Формування ключових компетенцій учнів. – Виховна робота в школі. – 2007, №12.
 3. Ткачов С.І. Громадянська освіта учнівської молоді: історико-педагогічні аспекти та термінологічне поле. – Х: Основа – 2011.

79. Трубачева С. Зміст шкільної освіти як основа забезпечення соціальної особистості / С. Трубачева; Світлана Трубачова, Ольга Корсакова // Шлях освіти. – 2002. – № 2.– С. 6–8.

 1. Чередник Г.Ю. Інтеракційні механізми соціалізації школярів / Г.Ю. Чередник // Укр. соціум. – 2006.– № 5.– С. 42–53.
 2. Черняк, О. Гендерна соціалізація : підлітковий досвід / Ольга Черняк // Психолог (Шк. світ). - 2012. - N 10. - С. 46-49.

82. Эттвелл П. Цифровое неравенство: [Проблемы социализации школьников нач. кл. в США] / П. Эттвелл // Социология образования: Дайджест рос. и зарубеж. прессы. – 2002. – № 4.– С. 58–60.

Кiлькiсть переглядiв: 294

Коментарi

Новини

Календар

Попередня Липень 2020 Наступна
ПВСЧПСН
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031